1989--- Plymouth Voyager---2.5 TII 8v FMIC---A413--- 23 x 7 M&H Slicks---Andy Skowronski---Ajakeski---1.984---9.022 @ 76.23---14.220 @ 93.18